Frivilligkontrakt

Denne kontrakten beskriver krav NAUSTVIKAFESTIVALEN (org.nr. 920 312 365), heretter kalt Arrangøren, har til den frivillige. Deretter hva den frivillige kan forvente seg av Arrangøren. Den frivillige og Arrangøren, i fellesskap benevnt som ”Partene”, har avtale om frivillig bistand("Avtalen"):

1 DELTAKELSEN

1.1 Generelt

Naustvikafestivalen er arrangør av Naustvikafestivalen i Øksnes kommune («Arrangementet»). Den Frivillige ønsker å bidra til gjennomføringen av Arrangementet, og har derfor meldt seg som Frivillig («Deltakelsen»).

Partene er enige om at det med denne Avtalen ikke inngås et ansettelsesforhold etter arbeidsmiljøloven. Deltakelsen er kortvarig og midlertidig, basert på frivillig bistand fra den Frivillige. Det foreligger ikke noe arbeidsrettslig ytelse-motytelse forhold, da det ikke gis noen kompensasjon eller gjenytelse fra Arrangøren til den Frivillige for Deltakelsen annet enn det nevnt i punkt 1.2 og 1.3. Avtalen er derfor ikke underlagt arbeidsmiljøloven eller ferieloven, og Avtalen innebærer ingen ytelser som utløser skatteplikt for den Frivillige eller arbeidsgiveravgift for Arrangøren. Avtalen skal sikre tilfredsstillende rammer for utførelsen av Deltakelsen for den Frivillige, og en god avvikling av Arrangementet for Arrangøren.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak utføres på Meløya i Øksnes kommune. Tider for når den frivillige skal utføre sine oppgaver vil avtales nærmere med Arrangørens kontaktperson og ansvarlig for den frivillige. Arbeidsmengde og tidspunkt varierer ut i fra hvilken rolle den frivillige velger. Jobber man før eller etter festivalen krever vi to vakter på cirka tre-fire timer. Jobber man under festivalen kreves det én 4-5-timersvakt på ettermiddag/kveld eller én formiddagsvakt på cirka seks timer. Den frivillige er enig om at arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid ikke kommer til anvendelse for avtaleforholdet.

Den frivillige skal holde orden på utstyr den Frivillige benytter, og å rydde etter seg under og ved den aktuelle vaktens slutt, samt å levere tilbake utstyr som tilhører Arrangøren uten ugrunnet opphold. Den frivillige har ikke anledning til å holde tilbake utstyr etter at deltakelsen har opphørt.

1.2 Den frivillige plikter å:

  • Sette seg inn i og utføre utdelte arbeidsoppgaver.
  • Møte opp til fastsatt tid og sted, og ikke forlate posten før vakten er over.
  • Ikke være påvirket av alkohol i arbeidstiden.
  • Ha på seg frivillig-t-skjorta mens man er på vakt/ta av seg frivillig-t-skjorta når vakten er over.

1.3 Arrangøren plikter å:

  • Gi den frivillige gratis festivalpass og frivillig-t-skjorte.
  • Gi den frivillige mat og drikke i arbeidstida.
  • Informere den frivillige om arbeidsoppgaver.
  • Informere den frivillige om oppmøtested og vakter.
  • Sende ut elektronisk attest på forespørsel.

2 FORSIKRING

Arrangøren vil tegne en generell ulykkesforsikring som vil omfatte den Frivillige, dersom den ikke er dekket av skole, kommune eller annen forsikringsordning.

3 SYKDOM

Den Frivillige skal melde fra om fravær på grunn av sykdom til sin kontaktperson.

4 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Dersom den Frivillige utfører oppgaver som for eksempel fotografering eller annet kreativt arbeid, som innebærer at det skapes materiale og oppstår immaterielle rettigheter, skal slikt materiale og rettigheter tilhøre Arrangøren, i den utstrekning som er tillatt etter norsk lovgivning.

5 TAUSHETSPLIKT MV.

Den Frivillige er forpliktet til, så vel i avtaleperioden som etter dennes opphør, å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om konfidensiell informasjon eller forhold av intern art som den Frivillige er blitt kjent med i forbindelse med sitt avtaleforhold med Arrangøren. Den Frivillige skal henvise alle henvendelser fra media vedrørende prosjekter den Frivillige deltar på til Arrangøren.

6 BRUK AV DATASYSTEMER, E-POST OG INTERNETT

Arrangørens interne og eksterne informasjonssystem (som for eksempel e-post, databaser og øvrige datamaskinbaserte systemer for internett og intranett) tilhører Arrangøren. Dersom den Frivillige benytter Arrangørens informasjonssystemer i forbindelse med sitt arbeid for Arrangøren, skal disse ikke nyttes til privat bruk.

Den Frivilliges personopplysninger håndteres i henhold til personopplysningsloven.

7 AVSLUTNING AV DELTAKELSEN

Avtalen og Deltakelsen opphører automatisk ved utløpet av avtaleperioden i punkt 1.1 i denne Avtalen. Avtalen kan også sies opp av begge Partene før avtalt utløpstid, med oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra den dato oppsigelsen kom frem til den annen part. Ved avslutning av Deltakelsen skal den Frivillige dersom Arrangøren ber om det undertegne en erklæring om ikke å være i besittelse av, eller å ha overlevert til uvedkommende, noen av, eller kopier av, Arrangørens dokumenter, datafiler mv. Den Frivillige har ikke rett til å tilbakeholde slike eiendeler, dokumenter mv. til sikkerhet for eventuelle krav den Frivillige måtte hevde å ha mot Arrangøren.

Partnere

Logo Myre KysthotellLogo Calanus HelseLogo NettrakettLogo RevicomLogo Seafood PartnersLogo Nordland FylkeskommuneLogo DelitekLogo Øksnes Kommune

Ta kontakt med oss på post@naustvikafestivalen.no for å bli med på laget!